top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Tiba Zorggroep, TCL en Methode Kanij

A. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot behandeling (de ‘Overeenkomst’) die u als  patiënt (‘patiënt’) bent aangegaan met Tiba Zorggroep/Therapeutisch Centrum Leiderdorp / Methode Kanij (de ‘Praktijk’). 

 2. Van deze Algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dit bij de Overeenkomst schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 3. Indien een bepaling van deze Algemene niet van toepassing is of blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen blijven gelden en treden de Praktijk en patiënt in overleg zodat een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) in acht worden genomen.

 4. Voordat de Overeenkomst met patiënt is aangegaan wordt gewezen op de toepasselijkheid deze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden worden daarbij beschikbaar gesteld voor de patiënt. Pas nadat de patiënt heeft aangegeven akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden kan een overeenkomst worden gesloten. Middels het maken van een afspraak gaat de patiënt akkoord met deze Algemene voorwaarden en bevestigd hij/zij de Algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben.

 5. De Praktijk is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijziging en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per e-mail aangekondigd, tot uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

 

B.    Tot stand komen Overeenkomst

 1. De Praktijk zal met de patiënt, die heeft aangegeven advies en/of hulp te willen op het gebied van fysiotherapie, osteopathie, coaching, acupunctuur of orthomoleculaire therapie een op deze therapieën gerichte behandelovereenkomst aangaan. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de patiënt. Bij mondelinge aanvaarding bevestigt de Praktijk de Overeenkomst schriftelijk/elektronisch middels het maken van een afspraak voor de patiënt.

 2. De patiënt is steeds gehouden de geldende huisregels, zoals die van tijd tot tijd in de Praktijk kenbaar worden gemaakt na te leven.

C.   Verplichtingen Praktijk

 1. De Praktijk zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

 2. Voor zover de diensten worden verricht op het terrein van de Praktijk is de patiënt gehouden de vastgestelde huisregels na te leven.

 3. De persoon die namens de Praktijk de hulp op het gebied van fysiotherapie, osteopathie, Coaching, acupunctuur of orthomoleculaire therapie verstrekt (de ‘Behandelaar’) handelt in overeenstemming met de voor zijn/haar praktijk geldende beroepsvoorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

 4. Behandelingen van de patiënt kunnen worden uitgevoerd door een stagiaire. De stagiaire zal zich altijd kenbaar maken.

 5. De Behandelaar houdt een dossier over de patiënt bij.

 6. De door de Praktijk geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van de patiënt in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat: 

a.  Het noodzakelijk is voor een goede voortzetting van de ingestelde behandeling van de patiënt. Voordat de gegevens aan een andere partij worden medegedeeld wordt de patiënt hiervan op de hoogte gesteld en is de patiënt in de gelegenheid om dit te verbieden. Indien de patiënt gebruik maakt van diensten van partners van de Praktijk gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.
b.  De Praktijk hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van patiënten van de Praktijk of om de rechten van de Praktijk te beschermen.

D.    Verplichtingen patiënt

 1. Patiënt is verplicht om de Behandelaar naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling. 

 2. Patiënt zal zich op verzoek van de Behandelaar identificeren.

 3. Indien patiënt verhinderd is een afspraak met de Praktijk na te komen dan zal hij de afspraak tijdig, te weten in ieder geval 24 uur van te voren, afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Indien patiënt zonder afgezegd te hebben afwezig is op een gemaakte afspraak zal er een absentienota verzonden worden. Deze absentienota zal niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar.

 4. Een afspraak kan worden verzet of geannuleerd indien de tijd van uitloop van de voorgaande behandeling langer bedraagt dan de helft van de voor die afspraak gereserveerde tijd, tenzij er sprake is van een uitloop als gevolg van het moeten verlenen van spoedeisende hulp.

 5. Een behandeling of onderzoek kan uitgevoerd worden door een stagiair of student MK. Met het maken van een afspraak stemt de patiënt hier automatisch mee in. De Praktijk hoeft hier niet vooraf toestemming voor te vragen aan de patiënt. 

 6. Patiënt dient zich altijd te houden aan de instructies van de medewerkers van de Praktijk.

 

E.    Betaling

 1. De verantwoordelijkheid tot betaling ligt te allen tijde bij de patiënt ongeacht zijn/haar (zorg)verzekering. 

 2. De betaling van het gekozen traject (Optimum) of programma dient in volledigheid gedaan te worden per pin of contant direct na het 1e onderzoek** door Duco Kanij. Indien er besloten wordt om geen traject aan te gaan, dan zal het 1e onderzoek ** door Duco Kanij beschouwd worden als een los consult waarvoor een tarief van EURO 250,- in rekening gebracht zal worden. De tarieven gehanteerd voor de verschillende behandelingen kunt u terugvinden op de website (www.ducokanij.nl).                                                                                              Blijft betaling direct na de behandeling uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eerste dag na factuurdatum. Als factuurdatum geldt de dag van behandeling. Rapportages en andere diensten/producten dienen altijd op voorhand betaald te worden. 

 3. Duco Kanij / de praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars en is daarmee niet verantwoordelijk voor enige vorm van vergoeding  of restitutie voor de behandelingen. Tevens heeft Duco Kanij / de praktijk geen verplichting om behandelingen te declareren bij derde partijen of zich te mengen in de (betaal) relatie tussen de patiënt en derde partijen en zal dit als zodanig dan ook niet doen.

 4. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de Praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Voorts zal de Praktijk het recht hebben de verdere behandelingen op te schorten totdat volledig is betaald. Als een verzuim eenmaal is ingetreden, is de Praktijk ook steeds gerechtigd betaling vooraf te verlangen.

 5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de Praktijk gerechtigd per nota administratie kosten in rekening te brengen voor een bedrag van   € 35,-. Ook is de Praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per nota minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van€ 95,- (alles exclusief omzetbelasting waar deze verschuldigd is).

 6. Indien een afspraak niet tenminste 24 uur van te voren is afgemeld, dan zal de behandeling voor het volledige tarief in rekening gebracht worden. Als factuurdatum geldt de dag van de behandeling. Blijft betaling direct na de  behandeling uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de derde dag na factuurdatum en worden bovenstaande artikelen E.4 en E.5 per direct van kracht.

 

F.    Ontbinding

 1. De Praktijk heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden ingeval de patiënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de patiënt door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

G.    Privacy

 1. Teneinde de Overeenkomst zo zorgvuldig en volledig mogelijk uit te voeren houdt de Behandelaar een (para-) medisch dossier bij van de patiënt. Dit dossier bevat zowel administratieve als medische gegevens. Op deze gegevens en de verwerking daarvan is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’) van toepassing. De Praktijk en de Behandelaar handelen bij de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de WBP en zullen uiteraard zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

 2. Behalve de Behandelaar heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere Behandelaars uit de Praktijk, stagiaires en/of administratieve medewerkers.

 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 4. De Praktijk mag de geanonimiseerde gegevens van de patiënt gebruiken voor statistische- en commerciële of onderzoeksdoeleinden zonder voorafgaande toestemming. Voor het gebruik van tot een patiënt herleidbare gegevens is steeds voorafgaand schriftelijke toestemming van de patiënt vereist. 

 5. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven aan derden, nadat de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt aan derden.

 6. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien.


H.    Duur van de Overeenkomst

 1. De patiënt kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 2. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand door de patiënt worden opgezegd.


I.    Klachten

 1. Indien patiënt klachten heeft aangaande diensten geleverd door de Praktijk dan kan hij/zij schriftelijk een klacht indienen bij de eigenaar of manager van de Praktijk. 

 2. De Praktijk is aangesloten bij de KNGF, en de klachtenregeling KNGF is van toepassing. 

J.    Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst alsmede de totstandkoming en de interpretatie daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

K.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Praktijk is de enige opdrachtnemer uit hoofde van de behandelingen, en is enkel aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht aan de patiënt en die te wijten is aan de nalatigheid van de Praktijk of diens personeel. De patiënt is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de Praktijk kenbaar te maken op straffe van verval van zijn of haar aanspraken. 

 2. De aansprakelijkheid van de Praktijk (en iedereen die daar werkzaam is) is beperkt tot het bedrag dat terzake van enig incident door de verzekeraar van de Praktijk zal worden uitgekeerd, danwel - bij gebreke van een verzekeringsdekking - een bedrag van in totaal EUR 5.000,-. 

 3. De patiënt is aansprakelijk voor iedere schade die door een aan de patiënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

 4. De patiënt stemt er mee in dat bovenstaande van toepassing is op alle door de Praktijk aangeboden diensten en (be)handelingen.
   

Algemene voorwaarden Praktijk Duco Kanij - versie januari 2022

bottom of page